นักศึกษาปริญญาโท ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ศึกษาดูงาน ศูนย์เทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์
: จันทร์ที่ 22 มกราคม 2561 : 10.30 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมศูนย์ ตึกอานันทมหิดล ชั้น 5