เป็นหน่วยงานย่อยอยู่ภายใต้การบังคับบัญขาของฝ่ายบริหารของคณะแพทย์ จุฬาฯ เป็นหน่วยงานสนับสนุนการเรียนการสอน และงานบริการทางวิชาการ ของคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีภาระหน้าที่หลักผลิตสื่อเพื่อการเรียนการสอนของอาจารย์แพทย์ งานบริการสื่อโสตทัศนูปกรณ์เพื่อบริการทางการเรียนการสอน งานผลิตสื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์เพื่อการส่งเสริม
องค์กร เป็นต้น

ศูนย์เทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์ ได้จัดแบ่งงานเป็นหน่วยย่อยภายในเพื่อการบริการ เป็น 5 หน่วย ได้แก่

1.หน่วยสื่อสิ่งพิมพ์

2.หน่วยบริการโสตฯ

3.หน่วยสื่อประสม

4.หน่วยสื่อสิ่งประดิษฐ์

5.หน่วยธุรการ

นอกจากนี้ทางศูนย์ฯ มีบุคลากรที่พร้อมให้ความช่วยเหลืองานที่เกี่ยวข้องอื่นๆ เช่น งานฝึกอบรมเพื่อบริการวิชาการสู่สังคม งานที่เกี่ยวข้องกับโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย และงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บริการ