ภาระงานรับผิดชอบ หน่วยธุรการ

1. งานด้านสารบรรณ

2. งานด้านวัสดุ-ครุภัณฑ์

3. งานด้านบุคลากรและสวัสดิการ

4. งานด้านงบประมาณ

5. งานด้านสถิติปริมาณงาน

6. งานด้านเอกสารการประสานงานโครงการต่างๆ

7. งานสรุปการให้บริการแก่สังคมของศูนย์เทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์

8. งานด้านการจัดทำหนังสือรายงานประจำปีและสื่อสิ่งพิมพ์

9. งานด้านสำเนาเอกสารสื่อดิจิตอลและสำเนาแผ่น/ออกแบบ/ปริ๊นท์ปกแผ่น CD/DVD

10. งานด้านอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย