โครงสร้างการบริหารศูนย์เทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์

ผู้บริหารศูนย์ฯ

รศ.นพ.วันล่า กุลวิชิต

รองคณบดีฝ่ายนวัตกรรมการศึกษา

ผศ.ดร.นพ.ปกรัฐ หังสสูต

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายนวัตกรรมการศึกษา

รศ.พญ.โสฬพัทธ์ เหมรัญช์โรจน์

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายนวัตกรรมการศึกษา

ผศ.นพ.กฤษณ์ เจริญลาภ

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายนวัตกรรมการศึกษา

อ.นพ.ไอศวรรย์ เพชรล่อเหลียน

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายนวัตกรรมการศึกษา