ศูนย์เทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


แต่เดิมชื่อฝ่ายโสตทัศนศึกษา เป็นหน่วยงานซึ่งเกิดขึ้นภายในภาควิชากายวิภาคศาสตร์ ซึ่งมี รศ.นพ.สุจินต์ อึ้งถาวร เป็นผู้ดูแลในขณะนั้น ได้มีอาจารย์แพทย์ซึ่งรักในการถ่ายภาพ และงานศิลป์ ผลิตสื่อในรูปแบบของภาพถ่ายสไลด์ และภาพประกอบต่างๆ เพื่อการ
สอน ต่อมาก็ทำให้อาจารย์แพทย์ท่านอื่นๆ ในภาควิชาเดียวกัน และภาควิชาอื่นๆ ภาระงานด้านนี้จึงได้มีเพิ่มขึ้น การผลิตงานในช่วงระยะเริ่มแรกใช้พื้นที่ว่างของภาควิชากายวิภาคศาสตร์ เป็นสถานที่ผลิตงาน และเริ่มรับเจ้าหน้าที่ช่างศิลป์ ช่างภาพ คนงาน เข้ามาทำงาน การบริหารงานของหน่วยโสตฯ ช่วงแรก อาจารย์แพทย์จะเป็นหัวหน้าฝ่ายโสตฯ งานด้านโสตฯ จึงได้ก่อกำเนิดขึ้นเมื่อกว่า 40 ปี ที่ผ่านมา ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมามีการพัฒนา และ ปรับเปลี่ยนรูปแบบการบริหารเรื่อยมาจนพัฒนามาในรูปแบบของคณะกรรมการพัฒนาหน่วยโสตฯ ที่ประกอบด้วยอาจารย์แพทย์ และเจ้าหน้าที่หน่วยโสตฯ โดยมีนโยบายที่จะให้บริการงานโสตฯ แก่อาจารย์แพทย์ , นิสิตแพทย์ , บุคคลากรของคณะแพทย์ และโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทย ให้ได้รับบริการที่ดีที่สุด ทั้งในด้านคุณภาพของงาน และการบริการ จนประมาณปี พ.ศ.2525 ได้ย้ายที่ทำการมาอยู่ที่ ตึกอานันทมหิดล ชั้น2 และตั้งชื่ออย่างเป็นทางการว่า หน่วยโสตทัศนศึกษา โดยมีลำดับของผู้บริหาร ดังนี้


ศ.พญ.คุณหญิง กอบจิตต์ ลิมปพะยอม
(2534-2538)

ศ.นพ.สุทธิพร จิตต์มิตรภาพ
(2538-2542)


จุดเปลี่ยนที่สำคัญของหน่วยโสตทัศนศึกษา เกิดขึ้นเมื่อ รศ.นพ.กำจร ตติยกวี (รองคณบดีฝ่ายวิชาการในขณะนั้น)ได้รวม
หน่วยนวตกรรมการศึกษาเข้ากับหน่วยโสตทัศนศึกษา และ จัดระบบการบริหารภายในหน่วยงานใหม่ โดยได้คัดสรรค์ให้บุคลากรเป็น
ผู้บริหารจัดการภายในหน่วยงานของตนเอง ได้แก่ คุณชัยฤทธิ์ พัดลม เป็นหัวหน้าหน่วยโสตทัศนศึกษา และย้ายสำนักงานของหน่วยขึ้นมา อยู่ที่ ชั้น 5 ตึกอานันทมหิดล มีผู้บริหารขณะนั้น คือ รศ.พญ.นันทนา ศิริทรัพย์ พ.ศ.2542-2546 ในขณะนั้น หน่วยโสตทัศนศึกษา ได้ขึ้นตรงกับ ฝ่ายวิชาการ พ.ศ.2547 หน่วยโสตทัศนศึกษา ได้ย้าย มาขึ้นตรงกับ รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา ศ.นพ.อดิศร ภัทราดูลย์ และ รศ.นพ.ชาญวิทย์ โคธีรานุรักษ์ ตามลำดับ ซึ่งมี รศ.นพ.ประสงค์ ศิริวิริยะกุล เป็นรองคณบดีฝ่ายบริหารฯ ช่วยกำกับดูแลนโยบาย ในขณะนั้น


ผศ.พญ.นันทนา ศิริทรัพย์
(2542-2546)

ศ.นพ.อดิศร ภัทราดูลย์
(2546-2550)

รศ.นพ.ประสงค์ ศิริวิริยะกุล
(2550-2554)

รศ.นพ.ชาญวิทย์ โคธีรานุรักษ์
(2550-2554)


จนประมาณปี พ.ศ. 2555 ท่านคณบดีในขณะนั้น ศ.นพ.อดิศร ภัทรดูลย์ ได้ปรับปรุงหน่วยโสตทัศนศึกษา เป็น ศูนย์เทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์ เนื่องจากมีภาระงาน และ รูปแบบการพัฒนางานทางด้านโสตทัศนูปกรณ์ และงานด้านเทคโนโลยีการศึกษาได้พัฒนาอย่างรวดเร็ว มีผู้บริหารขณะนั้น คือ


รศ.นพ.เกรียงศักดิ์ ประสพสันติ
(2555-2558)

ในปี พ.ศ. 2559 ศูนย์เทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์ ได้ขึ้นตรงกับ รศ.นพ.วันล่า กุลวิชิต รองคณบดีฝ่ายนวัตกรรมการศึกษาและสารสนเทศ ซึ่งมีผู้ช่วยคณบดี 2 ท่าน คือ ผศ.ดร.นพ.ปกรัฐ หังสสูต ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายนวัตกรรมการศึกษาและสารสนเทศ และ รศ.พญ.โสฬพัทธ์ เหมรัญช์โรจน์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายนวัตกรรมการศึกษาและสารสนเทศ

ต่อจากนั้น ทีมบริหารชุดปัจจุบัน (2562 - ปัจจุบัน) มี ผศ.นพ.กฤษณ์ เจริญลาภ มาเป็นผู้ช่วยคณบดีฝ่ายนวัตกรรมการศึกษาและสารสนเทศ

ในปี พ.ศ. 2564 เพิ่ม อ.นพ.ไอศวรรย์ เพชรล่อเหลียน เป็น ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายนวัตกรรมการศึกษาและสารสนเทศ เพิ่มอีกทาน


รศ.นพ.วันล่า กุลวิชิต
(2559- ปัจจุบัน)

ผศ.ดร.นพ.ปกรัฐ หังสสูต

รศ.พญ.โสฬพัทธ์ เหมรัญช์โรจน์

ผศ.นพ.กฤษณ์ เจริญลาภ

อ.นพ.ไอศวรรย์ เพชรล่อเหลียน


และมี นายราชศักดิ์ วิโรจน์ เป็นหัวหน้าศูนย์เทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์ (3 เมษายน พ.ศ.2558)
ที่อยู่ ปัจจุบันศูนย์เทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์ เลขที่ 1873 ตึกอานันทมหิดล (ชั้น 5) ถ.พระราม 4 ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330