วิสัยทัศน์

มุ่งมั่น พัฒนา การให้บริการและคุณภาพงานทางด้านเทคโนโลยีการศึกษา ให้ได้มาตรฐาน พร้อมทั้งพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง ภายใต้การบริหารจัดการของศูนย์ฯ อย่างมีคุณธรรม และมีศักดิ์ศรีพันธกิจ

บริการงานด้านโสตทัศนูปกรณ์ งานผลิตสื่อ เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน และการบริการทางวิชาการ ให้กับคณาจารย์ นิสิตแพทย์ บุคลากรภายในคณะฯ และโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เพื่อเป้าหมายให้งานด้านเทคโนโลยีการศึกษามีความทันสมัยทันกับเทคโนโลยีการศึกษาในปัจจุบัน รวมทั้งการพัฒนาบุคลากรให้สามารถใช้เครื่องมือในการนำมาประยุกต์ใช้งานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด