ติดต่อ ศูนย์เทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์
ตึกอานันทมหิดล ชั้น 5 เลขที่ 1873 ถ.พระราม 4 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กทมฯ 10330
Email: metc.mdcu@gmail.com Tel. 02 256 4282
หัวหน้าศูนย์ ต่อ 13 | หน่วยธุรการ ต่อ 0 หรือ 12 | หน่วยสื่อประสม ต่อ 15 หรือ 14 |
หน่วยสื่อสิ่งพิมพ์ ต่อ 17 หรือ 16 | หน่วยสื่อสิ่งประดิษฐ์ ต่อ 18 | หน่วยบริการโสตทัศนูปกรณ์ ต่อ 19